Szanowni Państwo,

w wykonaniu obowiązku informacyjnego nałożonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w imieniu Spółki Tiele Winkler s.c. niniejszym informuję o podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Tiele Winkler s.c. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 14 NIP 7712910162, zwana dalej „Spółką”. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: xxxxxxxxxxxxxxx

 • Spółka gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy:
 • wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu odpowiedzi na treść zapytania zamieszczonego w formularzu kontaktowym;
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, wykonania złożonego zamówienia lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub wykonaniem zamówienia;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Spółce obowiązku prawnego np. wynikającego z prawa podatkowego lub z ustawy o rachunkowości.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku, gdy dane są gromadzone w związku z zawartą umową lub złożonym zapytaniem bądź zamówieniem odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy, odpowiedzi na zapytanie zamieszczone w formularzu kontaktowym lub realizacji zamówienia.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia zakończenia współpracy, ale nie krócej niż upływ terminu przedawnienia roszczeń, w przypadku gdyby był dłuższy niż 3 lata, a w przypadku wcześniej wyrażonej zgody bezterminowo.
 • Spółka nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy lub zamówienia, a Państwo wyrażą na to zgodę.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, których udział jest konieczny w procesie realizacji umowy lub wykonania zamówienia, w szczególności firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, firmy transportowe.
 • Mają Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji na temat zebranych przez Spółkę Państwa danych osobowych,
 • otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • ich sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych,
 • żądania usunięcia danych, o ile dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub na czas wyjaśnienia zasadności sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie,
 • przenoszenia danych na rzecz wskazanych podmiotów
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego sprzeciw, a jeśli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym momencie i bez przyczyny,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zapewniamy, że gromadzimy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i wyłącznie w celu realizacji umowy, wykonania zamówienia lub utrzymywania kontaktów handlowych oraz wyłącznie w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub uwag prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Z poważaniem,